Introductie


,

Welkom op de website van de ouderraad. Met deze site willen we jullie als ouder beter informeren over de activiteiten en werking van de ouderraad.

Het oudercomité, opgericht in 1983, werd op 17 februari 2005 omgevormd tot ouderraad, na goedkeuring van het nieuwe huishoudelijk reglement en werd bevestigd door het schoolbestuur.

Doelstellingen van de ouderraad

De ouderraad heeft tot doel het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.

Als ouderraad verlenen wij logistieke en financiële steun aan de school. Om geld bijeen te krijgen, organiseren wij verschillende activiteiten zoals het schoolfeest, valentijnsontbijt, … . De meeste ouders kennen ons als ‘feestraad’, maar de ouderraad is meer!

We zijn in hoofdzaak een overlegorgaan tussen school en ouders. Op onze vergaderingen krijgen we info, is er tijd voor meedenken, overleg en discussie over allerhande thema’s. Uit de leden van de ouderraad, wordt een vertegenwoordiging gekozen voor de schoolraad (hier gebeurt het overleg tussen iedereen die betrokken is bij de school: de inrichtende macht (het schoolbestuur), de directie, leerkrachten, ouders, lokale gemeenschap). Deze vertegenwoordigers rapporteren dan op hun beurt aan de ouderraad.

Door deze vergaderingen krijg je als ouder een duidelijkere kijk op de werking van de school.

Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken zal opnemen:

  • Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en eigen werking, met alle ouders.
  • Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
  • De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.
  • Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren.

Heb je interesse om een vergadering bij te wonen of om lid te worden? Ga dan hier naar de contactpagina.